Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Υπηρεσίες

 Η IDS Ε.Π.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Σχεδιασμός & Διαχείριση Διαδικασιών & Συστημάτων Διοίκησης

Οργάνωση διαδικασιών και συστημάτων ποιότητας για την απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών ποιότητας:

 • ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα και των εξειδικεύσεων του.
 • ΕΛΟΤ 1435 Υπηρεσίες επικοινωνίας. Απαιτήσεις για παρόχους που αφορά διαφημιστικές εταιρείες που διεκδικούν έργα Δημοσίου.
 • ISO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • ISO 22000:2005 (HACCP) Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP).
 • OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία.
 • ISO 17025:2005 Σύστημα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων.
 • ISO 270010:2005 Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών.
 • ΕΝ 13816:2002 Ποιότητα στις Δημόσιες Συγκοινωνίες.
 • EFQM Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας.
 • SA8000 Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης (Social Accountability 8000).