Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Υπηρεσίες

 Η IDS Ε.Π.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Στρατηγική & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα

Μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η ανάγκη για τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα δεδομένα της αγοράς, έχει γίνει πλέον επιτακτική. Οι σύγχρονοι οργανισμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, για να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ανταγωνιστική τους θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται.
 Στο πλαίσιο αυτό, η IDS ΕΠΕ, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

Δημόσιος Τομέας

 • Μελέτες ανάπτυξης στρατηγικής και οργάνωσης ΝΠΔΔ και Οργανισμών.
 •  Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας Οργανισμών και λειτουργιών.
 • Μελέτες Σχεδιασμού – Ανάπτυξης και Εφαρμογής Πολιτικών στους τομείς της Απασχόλησης, της Δημόσιας Διοίκησης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης της Υγείας της Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης.
 • Μελέτες κόστους/οφέλους.
 • Μελέτες αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Μέσων και Ευκαιριών.
 • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Έργων.
 • Μελέτες και Συστήματα Αξιοποίησης Περιουσίας.
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Διοίκησης Προγραμμάτων και Έργων
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών
 • Μελέτες Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων.
 • Τεκμηρίωση και αξιολόγηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
 • Κατάρτιση προτάσεων έργων, για εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. (Ε.Σ.Π.Α. - ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Ε.).
 • Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Εξεύρεση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων.

 

Ιδιωτικός Τομέας

 • Μελέτες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.
 • Μελέτες αναδιοργάνωσης / ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Μελέτες σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους.
 • Μελέτες Βιωσιμότητας και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης
 • Μελέτες έρευνας αγοράς /ανταγωνισμού
 • Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Εκπόνηση Marketing Plan.
 • Σύνταξη προτάσεων και μελετών για αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων.
 • Σύνταξη φάκελων υποβολής προτάσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος – Προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ).
 • Τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης επενδυτικών έργων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η IDS ΕΠΕ, προσφέρει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Οργανωτικός Σχεδιασμός.
 • Ανασχεδιασμός Εταιρικής – Οργανωσιακής Κουλτούρας.
 • Εισαγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας.
 • Νομική Συμβουλευτική σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων.
 • Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής.
 • Διοίκηση και Οργάνωση Πωλήσεων.
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Μελέτες Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων.