Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Υπηρεσίες

 Η IDS Ε.Π.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ο.Τ.Α. Α΄- Β΄ βαθμού

 • Κατάρτιση Στρατηγικού Επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξης Δήμων.
 • Μελέτες Εκσυγχρονισμού – Αναδιοργάνωσης και Ανασχεδιασμού Οργανισμού Δήμων και Νομικών Προσώπων.
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Δραστηριοτήτων και προσφερόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Μελέτες Αξιοποίησης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ – Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Μέσα (Σ.Δ.Ι.Τ- Ε.Τ.ΕΠ.- Συμβάσεις παραχώρησης).
 • Σχεδιασμός & Λειτουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών μεταβολών.
 • Συστήματα Διερεύνησης Τάσεων και Διαθέσεων Πολιτών, σε γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος ζητήματα.
 • Σύνταξη Φακέλων και Τεχνικών Δελτίων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Έργων και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων.
 • Μελέτες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Δήμου και Εξειδικευμένων Εφαρμογών Τ.Π.Ε.  (GIS κ.α).
 • Σχεδιασμός – Λειτουργία – Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης (portal)  
 • Διαδικτυακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας με πιστοποίηση σε εγκεκριμένα συστήματα προτύπων (ISO).
 • Σχεδιασμός Προετοιμασίας για την πιστοποίηση επάρκειας Τελικού Δικαιούχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
 • Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των πολιτών.
 • Υλοποίηση και Εφαρμογή Προγράμματος Προβολής και Δημοσιότητας.
 • Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης Απασχόλησης – Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
 • Ειδικές Εφαρμογές για την ανάπτυξη προγραμμάτων Ανακαίνισης Όψεων Κτιρίων και Αισθητικής Αναβάθμισης Υπαίθριών Χώρων.
 • Ολοκληρωμένα Σχέδια Τουριστικής Προβολής .
 • Συστήματα Εκσυγχρονισμού και Αναδιοργάνωσης Δ.Ε.Υ.Α.
 • Συστήματα Εξοικονόμησης και Διαχείρισης  Ενεργειακών Πόρων.

 

Η IDS Ε.Π.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται ενδεικτικά έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στους παρακάτω τομείς:   

 • Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη – Υλοποίηση, Παρακολούθηση & Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων και άλλων Έργων.
 • Κοινωνικό-οικονομικές Μελέτες / Έρευνες Στρατηγικού Σχεδιασμού & Αναπτυξιακής Πολιτικής.
 • Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων & Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων.
 • Εκπαίδευση – Στρατηγική Επικοινωνίας & Marketing – Υποστήριξη Προγραμμάτων Δημοσιότητας.
 • Υλοποίηση Έργων στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ, ΤοπΕΚΟ και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.