Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Υπηρεσίες

 Η IDS Ε.Π.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Διοίκηση & Διαχείριση Έργων

Η Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων προϋποθέτει σύνθετες ικανότητες, μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία καθώς και αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών, τόσο για τον σχεδιασμό επί μέρους φάσεων, όσο και για τη διαχείριση μεγάλου όγκου στοιχείων και πληροφοριών.
 Στο πλαίσιο αυτό, η IDS ΕΠΕ, παρέχει - μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης έργων.
  • Επιστημονικός συντονισμός και οργανωτική υποστήριξη έργων.
  • Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργου.
  • Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων.
  • Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων.
  • Διοικητική και χρηματοοικονομική υποστήριξη υλοποίησης και παρακολούθησης έργων.