Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Εταιρεία

Αντικείμενο της IDS Ε.Π.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία IDS Ε.Π.Ε. εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001. Το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην IDS στις 10 Απριλίου 2007 από την εταιρεία BUREAU VERITAS ύστερα από τον επιτυχή έλεγχο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Το 2010 η IDS Ε.Π.Ε. προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο και απέκτησε στις 15 Απριλίου 2010 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου από την BUREAU VERITAS.
Η πιστοποίηση που έχει απονεμηθεί στην εταιρεία κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, αφορά στα παρακάτω αντικείμενα:
    •    Οργάνωση και διαχείριση έργων
    •    Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
    •    Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
    •    Επικοινωνιακή στρατηγική
    •    Αναπτυξιακά προγράμματα και αξιοποίηση πόρων
    •    Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης
    •    Εκπόνηση μελετών και ερευνών
    •    Αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών
    •    Κατασκευή ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων


Η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών διασφαλίζεται επιπλέον από:
    •    Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό
    •    Τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις ολοκληρωμένες υποδομές