Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Εταιρεία

Αντικείμενο της IDS Ε.Π.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η εταιρεία IDS Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και λειτουργεί ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Αντικείμενο της IDS Ε.Π.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία της εταιρείας είναι το αποτέλεσμα συλλογικής διεπιστημονικής και διεπαγγελματικής πρωτοβουλίας της βασικής μετοχικής ομάδας. Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία της στηρίζεται στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο και την μεγάλη επαγγελματική εμπειρία των ιδρυτών και των στελεχών της σε ένα ευρύ πλαίσιο τομέων και αντικειμένων στο επίπεδο της Συμβουλευτικής Διοίκησης, του Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Αναπτυξιακής  Πολιτικής και της αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Μέσων.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της  IDS Ε.Π.Ε  έχει ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης την Δημιουργική - Ποιοτική και Λειτουργική αξιοποίηση των πόρων και των ευκαιριών.
Το όραμα της IDS Ε.Π.Ε. είναι η ανάδειξή της σε αναγνωρίσιμη και ηγετικής εταιρία  παροχής  συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών με σταθερό προσανατολισμό στο τρίπτυχο:
Υψηλή Ποιότητα - Δημιουργικό Αποτέλεσμα - Καινοτόμος  Προστιθέμενη Αξία
Αποστολή της IDS Ε.Π.Ε. αποτελεί η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών και η εφαρμογή αποτελεσματικών εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων με κεντρικό στόχο την ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο των εταίρων.
Την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού των παραγωγικών και υποστηρικτικών μονάδων της εταιρείας, έχει ο Γενικός Διευθυντής.
Η εταιρεία οργανώνεται σε 2 βασικούς τομείς λειτουργιών:
Ο Τομέας Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, υποστηρίζει οριζόντια το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και διαρθρώνεται σε 4 λειτουργικές μονάδες.
Ο Τομέας Έργων και Υπηρεσιών, παρακολουθεί τις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας, σε αντιστοίχηση με τους επιμέρους τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαρθρώνεται σε 5 λειτουργικές μονάδες