Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Έργα

Η IDS Ε.Π.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών

Κοινωνικό-οικονομικές Μελέτες / Έρευνες Στρατηγικού Σχεδιασμού & Αναπτυξιακής Πολιτικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ανάπτυξη μελέτης στρατηγικού marketing και σχεδίου διαφημιστικής προβολής για τον προορισμό Πελοπόννησος, έργο του οποίου θα είναι η σύνταξη μελέτης και η δημιουργία παρουσίασης και εγχειριδίου εκπαίδευσης, καθώς και της υποστήριξης στη διαδικασία εφαρμογής της από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου σε θέματα που αφορούν την προβολή της»
2012 - 2013
Δήμος Θέρμης
Έρευνα και αποτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών του Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο κατάρτισης του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης
2012
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Τεχνοοικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας για τον Επιχειρησιακό και Λειτουργικό Εκσυγχρονισμό με Παράλληλη Διερεύνηση των Σεναρίων Μελλοντικής Μετεγκατάστασης ή Αναβάθμισης των Υφιστάμενων Υποδομών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.
2011
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
2010-2011
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εξέταση συνθηκών προσπελασιμότητας ατόμων με αναπηρία στα δημόσια κτίρια και σε κτίρια υπηρεσιών καθημερινού ενδιαφέροντος
2010
Δήμος Ορεστίδος
Logistics υπηρεσιών στους ΟΤΑ: πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας πόσιμου νερού μέσω εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων στο Αργός Ορεστικό του Δήμου Ορεστίδος
2008
Αναπτυξιακή Εταιρία Πέλλας Α.Ε.
Εκπόνηση της δράσης Δ2 του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας: ο θερμαλισμός ως κινητήρια δύναμη τοπικής ανάπτυξης που αφόρα στο Νομό Πέλλας
2008
Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Ε.
Εκπόνηση της δράσης Δ2 του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας: ο θερμαλισμός ως κινητήρια δύναμη τοπικής ανάπτυξης που αφόρα στο Νομό Σερρών
2008
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης
Μελέτη βιωσιμότητας – χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης – επιχειρησιακού προγραμματισμού και ανασχεδιασμού λειτουργικών διαδικασιών
2008
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Μελέτη για τον προσδιορισμό του πλαισίου δράσεων για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων
2008
Υπουργείο Ανάπτυξης Γ.Γ. Βιομηχανίας
Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Μ.Μ.Ε του βορειοελλαδικού τόξου με έμφαση στα βαλκάνια και στην παρευξείνια ζώνη – διατύπωση και εξειδίκευση ολοκληρωμένων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013»
2008
Δήμος Σταυρούπολης Ξάνθης  
Έρευνα μη καταγεγραμμένων πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων (προστασία- ανάδειξη και αξιοποίηση)
2007
Δήμος Σταυρούπολης Ξάνθης  
Έρευνα – καταγραφή και αξιοποίηση της φυσικής - φυτικής παράγωγης
2007
Δήμος Θεσσαλονίκης   
Εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Ανάπτυξη της γυναίκειας επιχειρηματικότητας” και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης συμψηφισμού ζήτησης και προσφοράς εργασίας»
2007
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π.
Μελέτη – εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης μη συνδεδεμένης με το τουρισμό
2007
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Μελέτη κοινωνικού απολογισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της Λισσαβόνας
2007
Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Εναλλακτικοί τρόποι ενίσχυσης και προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
2006
Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός Όμιλος Α.Ε.
Μελέτη για  την Αγροτουριστική Ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά σε σχέση με την εξασφάλιση τοπικών προϊόντων για μια ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη
2006
Περιφέρεια Αττικής -  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής
Μελέτη Προσδιορισμού των παραγόντων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας  Αττικής
2006
Υπουργείο Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας - Ειδική υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π.
Μελέτη Ανίχνευσης των αναγκών κατάρτισης στον τουριστικό τομέα
2006
Αναπτυξιακή Επιχείρηση Νόμου Ξάνθης  Α.Ε.
Διαμόρφωση Εργαλείων Συμβουλευτικής Ανέργων για την Δράση Συμβουλευτικής του Ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος Ανάπτυξης , Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής στην περιοχή του Νέστου
2006
Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής επαρχίας Παγγαίου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Εκπόνηση συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής Αξιολόγησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής επαρχίας Παγγαίου.
2006
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π.
Εκ των πρότερων (ΕΧ ΑΝΤΕ) αξιολόγηση της πρότασης Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων περιόδου 2007-2013
2006
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Υποπρόγραμμα 2
2006
Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου
Μελέτη καταγραφής των δυνατοτήτων απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης γυναικών και ατόμων ειδικών κοινωνικών ομάδων στην περιφέρεια Πελοποννήσου

2006
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Αξιολόγηση της συμβολής του ΕΚΤ στο ΕΣΔΑ. Εκπόνηση μελέτης και διαμόρφωση πληροφοριακού συστήματος για την αξιολόγηση της συμβολής των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην επίτευξη των στόχων του ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση
2005
Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης
Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος Νομού Ξάνθης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+
2005
Δημοτική Εταιρεία Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μελετών του Δήμου   Θεσσαλονίκης
Σύστημα Αξιολόγησης της Δράσης Συμβουλευτικής του Σχεδίου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Βορειοανατολικού Τμήματος Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης», Μέτρο 3.9 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
2005
Δημοτική Εταιρεία Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Εργαλεία Συμβουλευτικής Ανέργων για τη Δράση Συμβουλευτικής του Σχεδίου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Βορειοανατολικού Τμήματος Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης», Μέτρο 3.9 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
2005
Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας (Δ.ΑΝ.Ε.Κ)
Εκπόνηση συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας (Δ.ΑΝ.Ε.Κ)
Διαμόρφωση μεθοδολογίας και εργαλείων Συμβουλευτικής ανέργων για τη Δράση Συμβουλευτικής του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Αναπτυξιακή Καβάλας
Σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Παγγαίου», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
2005
Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης
Διαμόρφωση μεθοδολογίας και εργαλείων Συμβουλευτικής ανέργων για τη Δράση Συμβουλευτικής του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Νέστου», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «Νέστος-Ροδόπη»
Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Νέστου», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Δημοτική Εταιρεία Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μελετών του Δήμου   Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Ε.Κ.ΜΕ.)
Σύστημα Διερεύνησης προφίλ ωφελουμένων της Δράσης Συμβουλευτικής του Σχεδίου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Βορειοανατολικού Τμήματος Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης», Μέτρο 3.9 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
2005